Algemene voorwaarden Reflex Online BV

(kvknr: 27143635)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Reflex Online gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten en door haar met de Klant overeengekomen leveringen en diensten van welke aard dan ook.

Artikel 1 - Duur en beëindiging overeenkomst

De duur van de overeenkomst is één jaar tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst wordt jaarlijks automatisch voor de duur van 1 jaar verlengd, tenzij de overeenkomst door Klant, minimaal twee 2 maanden vóór de einddatum van de overeenkomst, schriftelijk of per email wordt opgezegd. Klant behoudt toegang tot de Reflex applicatie tot einde van het contractjaar.

Ieder der partijen kan deze overeenkomst geheel of in gedeelten met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, wanneer een schending door één van de partijen van een verplichting uit deze overeenkomst plaatsvindt, en indien herstel mogelijk is, dit herstel niet binnen 30 dagen na bekendmaking van deze schending plaatsvindt. Bij beëindiging van het contract heeft de Klant niet langer toegang tot de Reflex applicatie, tenzij Reflex Online verantwoordelijk is voor de schending van haar verlichting. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Reflex Online alle vertrouwelijke informatie, die tijdens de duur van deze overeenkomst is verzonden naar de Reflex applicatie, vernietigen. 

Artikel 2 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Reflex Online zich de rechten en bevoegdheden voor die Reflex Online toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Reflex Online verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 3 - Tarieven

Periodieke tarieven van Reflex Online kunnen jaarlijks worden aangepast. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4 - Onderhoud en support

Het onderhoud en support is onlosmakelijk verbonden aan het gebruik van Reflex. Reflex Online zal de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Het verrichten van alle redelijkerwijs te verlangen handelingen om fouten en/of onvolkomenheden in Reflex op te sporen en trachten te herstellen, voor die fouten die door de Klant gerapporteerd zijn en voor zover die aanwezig zijn in de meest recente versies van Reflex.
 • Het beschikbaar maken van nieuwe en verbeterde versies en eventuele aangepaste documentatie van Reflex zodra deze beschikbaar is.
 • Reflex Online verleent onderhoud en support op werkdagen tijdens kantoortijden en binnen redelijke tijd nadat van de geconstateerde gebreken melding is gemaakt bij Reflex Online. Reflex Online zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren.
 • Herstel van eventuele verloren gegane gegevens valt niet onder de onderhoudswerkzaamheden. Reflex Online kan de kosten van herstel van data in rekening brengen aan de Klant in geval van gebruiksfouten van de Klant. Reflex Online doet dit volgens aantal uur X uurtarief (in de overeenkomst vermeld).  Indien het geen gebruiksfouten van de Klant betreft, zal Reflex Online de data kosteloos herstellen.
 • Reflex Online maakt een dagelijkse back-up van alle data (reserveringen, contactgegevens, objectstructuur etc.). De back-up data worden maximaal 35 dagen bewaard.

Artikel 5 - Hardware

Bij sommige oplossingen die Reflex Online biedt, wordt ook hardware (bijvoorbeeld displays) meegeleverd. Voor alle hardware geldt een garantieperiode van 2 jaar en geldt een verwachte technische en economische levensduur van 5 jaar. Deze garantieperiode dekt alleen defecten die ontstaan zijn als gevolg van normaal gebruik van het product en is niet van toepassing bij:

 • Fysieke schade aan het product, veroorzaakt door of voor risico van de gebruiker
 • Onjuist onderhoud of modificatie
 • Onjuiste montage wanneer de Klant montage van hardware zelf uitvoert
 • Ontbrekende of kapotte onderdelen of componenten
 • Ontbrekend of kapot serienummerlabel
 • Vreemde voorwerpen in het product
 • Software, media, onderdelen of benodigdheden niet geleverd of ondersteund door Reflex Online
 • Werking buiten de productspecificaties

Artikel 6 - Gebruik en bescherming gegevens

Reflex Online (verwerker) zal de in deze overeenkomst opgenomen gegevens beveiligen, vertrouwelijk behandelen en geheimhouden. Verwerker zal zorgen dat zijn bij de uitvoering van de opdracht, betrokken werknemers en  ingeschakelde derden, de gegevens in de persoonsgegevens op eenzelfde wijze beveiligen, vertrouwelijk behandelen en geheimhouden.
Verwerker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de in deze overeenkomst opgenomen gegevens te beveiligen tegen verlies of een vorm van onrechtmatige verwerking conform het bepaalde in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) richtsnoeren “beveiliging van gegevens”. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van gegevens te voorkomen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

Reflex Online is niet aansprakelijk, in geval van contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins, voor verlies of schade die de Klant ondervindt als gevolg van claims van derden of indirecte schade of gevolgschade door de Klant geleden, inclusief verlies van winst, zakelijke kansen of voorziene besparingen en/of schade als gevolg van stagnatie van het bedrijf, tenzij sprake is van grove schuld danwel opzet zijdens Reflex Online. De aansprakelijkheid van Reflex Online jegens haar Klant uit welker hoofde dan ook is beperkt tot het totale betaalde bedrag per kalenderjaar. Een claim voor compensatie van schades moet door de Klant aan Reflex Online worden voorgelegd niet later dan een maand nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt zou kunnen zijn.

Artikel 8 - Geheimhouding

Beide partijen (inclusief hun werknemers en ingeschakelde derden) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht voornoemd blijft na het einde van de overeenkomst voortbestaan.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.